Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Liptovská TepláHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

Schválené: 5.8.2011

Vyhlásené: 5.8.2011

Účinnosť: 1.9.2011

Platné do: 31.8.2019

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Teplá vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto:


všeobecne záväznom nariadení

§ 1
Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku, ktorý je povinný uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“) na jedno dieťa alebo jedného žiaka
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) na čiastočnú úradu nákladov na činnosti školského klubu detí,
c) na čiastočnú úradu nákladov v školskej jedálni.

§ 2
Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 6,00 €.
2) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo do pokladne do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

§ 3
  Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného obcou prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 4,00 €.
2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo do pokladne do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

§ 4
Výška príspevkuna čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálne uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva SR na internetovej stránke:
a) materská škola: stravníci od 2 – 6 rokov – desiata 0,26 €, obed 0,64 €, olovrant 0,22 € spolu 1,12 €,
b) základná škola: stravníci od 6 – 11 rokov – obed 0,95 €,
c) základná škola: stravníci od 11 – 15 rokov – obed 1,01 €.
2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza bezhotovostným spôsobom.

§ 5
Záverečné ustanovenia

1) Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Teplá zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplá č. 3/2010 z 15. decembra 2010 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Teplá na svojom zasadnutí dňa 5. augusta 2011 uznesením č.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.

 

V Liptovskej Teplej 5. augusta 2011

 

Vladimír Šimalčík

starosta obce

 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka