Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Liptovská TepláHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

Dátum zverejnenia návrhu: 6.2.2019

Schválené: 21.2.2019

Vyhlásené: 21.2.2019

Účinnosť: 1.9.2019

Platné do: 31.8.2019

Nahradené: 2019/3

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Teplá vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“)a v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“).

§ 1

Predmet úpravy

Toto VZN určuje výšku mesačného príspevku, ktorý je povinný uhrádzať rodič, alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti, alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“ ) na jedno dieťa alebo jedného žiaka:

a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,

b) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,

c) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.        

§ 2

Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný  zástupca prispieva čiastkou  na  úhradu  výdavkov materskej  školy mesačne na  jedno  dieťa  sumou 8,-€.

2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a)ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b)ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu zákona  č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

3) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školy, alebo bezhotovostným prevodom na účet školy, alebo poštovou poukážkou do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Spôsob platenia spresní riaditeľ školy vo vnútornom predpise.

§ 3

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného obcou, bude zákonný zástupca žiaka prispievať mesačne sumou  7,- €.

2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školy, alebo bezhotovostným prevodom na účet školy, alebo poštovou poukážkou do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Spôsob platenia spresní riaditeľ školy vo vnútornom predpise.

3) Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada zriaďovateľa a zároveň predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) Príspevok v školskom klube detí sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do školského klubu detí na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

§ 4

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pozostáva :

a) príspevku na režijné náklady vo výške5,– €mesačne, za podmienky odobratia minimálne jedného obeda mesačne na stravníka,

b)  z úhrady výšky finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov zodpovedajúcemu 2. finančnému pásmu (finančné pásma zverejnené Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR na internetovej stránke).

2) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca za stravovanie v školskej jedálni podľa vekových kategórií detí a žiakov sa stanovuje nasledovne:

a) materská škola: stravníci od 2 – 6 rokov – desiata 0,26 €, obed – 0,64 €, olovrant – 0,22 € spolu 1,12 €.

b) základná  škola  stravníci od 6 – 11 – obed 0,95 €.

c) základná  škola  stravníci od 11 – 15 – obed 1,01 €.

3) Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení režijných nákladov, ak zákonný zástupca dieťaťa resp. žiaka o to písomne požiada zriaďovateľa a zároveň predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, podľa osobitného predpisu zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školy, alebo bezhotovostným prevodom na účet školy, alebo poštovou poukážkou do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Spôsob platenia spresní riaditeľ školy vo vnútornom predpise.

§ 5

Záverečné ustanovenia

1) Prípadné zmeny a doplnky tohto nariadenia budú riešené formou písomných dodatkov.

2) Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími osobitnými predpismi.

3) VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Liptovskej Teplej na svojom zasadnutí dňa 21.2.2019 uznesením č. 4/2019.

4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom  1.9.2019.

5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa rušíVšeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplá č. 1/2011prijaté obecným zastupiteľstvom uznesením č. 2/2011 zo dňa 5.8.2011.

 

V Liptovskej Teplej  dňa 21.2.20109                                  

 

Milan Kašák, starosta obce

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka