Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Liptovská TepláHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia, zriadených na území obce pre rok 2019

Dátum zverejnenia návrhu: 4.2.2019

Schválené: 21.2.2019

Vyhlásené: 21.2.2019

Účinnosť: 21.2.2019

Platné do: 31.12.2019

Obecné zastupiteľstvo Liptovská Teplá v zmysle § 4 ods. 3. pís. h) a § 6 ods. 2 zákonač. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 6 ods. 12 písm. c), zákona č. 596/2003 Z. z. štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonč. 596/2003 Z.z.“), a s §7 a 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“).

§1

Úvodné ustanovenia

Účelom VZN je určenie výšky a spôsobu použitia dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia na:

a) dieťa materskej školy,

b) žiaka školského klubu detí,

c) potenciálneho stravníka v zariadení školského stravovania.

§2

Vymedzenie pojmov

1) Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na mzdy a platy vrátane poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní za zamestnancov, ktorí zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces a za zamestnancov, ktorí zabezpečujú prevádzku školy a školského zariadenia. Ďalej zahŕňa výdavky – bežné transferyna odstupné, odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok a na odmeny,vyplácaných pedagogickému anepedagogickému zamestnancovi školy a školského zariadenia za podmienok a v rozsahuustanovených osobitným predpisom maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, výdavky na nemocenské dávky a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitých predpisov.

2) Dotácia na prevádzku, je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky škôl aškolských zariadení podľa § 1 a zahŕňa všetky výdavky zadefinované Ministerstvom financií SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie - tovary a službyako sú napr. výdavky na cestovné náhrady, energie, vodu a telekomunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za nájom a služby.

3) Hospodárnosť – je vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti, alebo obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu.

4) Efektívnosť je najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými financiami a dosiahnutými výsledkami.

5) Účinnosť – je  plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov vzhľadom na použité verejné financie.

6) Účelnosť je vzťah medzi určeným účelom použitia verejných financií a skutočným účelom ich použitia.

7) Prijímateľomdotácieje školaa školské zariadenies právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovská Teplá.

8) Výkonový ukazovateľ je:

a) počet detí materskej školy, ktorý škola vykázala k 15.09.2018v štatistickom výkaze Škôl  (MŠVVaŠ) 40-01,

b) počet žiakov v školskom klube detí, nultého až piateho ročníka základnej školy, ktorý škola vykázala k 15. 09. 2018v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVaŠ) 40-01,

c) počet potenciálnych stravníkov (všetkých žiakov základnej školy),ktorých škola vykázala k 15. 09. 2018v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVaŠ) 40- 01.

§3

Výška dotácia na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

1) Obec Liptovská Teplá určuje ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v jej zriaďovateľskej pôsobnosti na jeden výkonový ukazovateľ nasledovne:

  2019  
Škola a školské zariadenie

Ročná výška dotácie/   

výkonový ukazovateľ

Celková výška ročnej

dotácie

Dieťa materskej školy/

materská škola

1 975,13 € 75 055,- €

Žiak školského klubu detí/

školský klub detí

542,44 € 50 447,- €

Potencionálny stravník - žiak ZŠ

školská jedáleň

431,03 € 105 172,- €
S P O L U   230 674,- €

2) Výška dotácie pre školu a školské zariadenie sa určí ako súčin počtu výkonových ukazovateľov vykázaných podľa § 2 ods. 8 tohto VZN a výšky dotácie na mzdya prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ, určenej podľa jednotlivých kategórií škôl a školských zariadení v § 3 ods. 1 tohto VZN. Ročná dotácia sa zaokrúhľuje na celé eurá podľa matematických pravidiel zaokrúhľovania

§4

Termín a spôsob poskytovania dotácie

1) Obec Liptovská Teplá oznámi Základnej škole s materskou školou Liptovská Teplá, výšku ročnej dotácie na rok 2019 najneskôr do 28.februára2019.

2) Dotácia stanovená podľa predchádzajúcich odsekov tohto VZN bude poskytovaná prijímateľovi dotácie mesačne vo výške 1/12 ročnej dotácie, najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca. V prípade, že 25. deň v príslušnom mesiaci pripadne na deň pracovného pokoja, bude mu dotácia poskytnutá prvý pracovný deň po dni pracovného pokoja.

3) Obec  Liptovská Teplá poskytne dotáciu na mzdy a prevádzku materskej škole, školskému klubu detí, zariadeniu školského stravovania, ktoré sú súčasťou Základnej školys materskou školou Liptovská Teplá s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je obec Liptovská Teplá, na výdavkový účet Základnej školy s materskou školou Liptovská Teplá.

4) Ročná výška dotácie je stanovená jednou sumou na prevádzku a mzdy na jedného žiaka a jedno dieťa školy a školského zariadenia. Dotácia na dieťa materskej školy zahŕňa aj finančné prostriedky na mzdy a prevádzku spojené so stravovaním dieťaťa v materskej škole.

§5

Použitie dotácie

Prijímateľ dotácie je povinný pridelené finančné prostriedky použiť v súlade s rozpisom dotácie. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.

§6

Kontrola použitia dotácie

1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva obec Liptovská Teplá a ostatné oprávnené orgány.

2) Prijímateľ dotácie je povinný pri kontrole predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.

§7

Spoločné ustanovenia

1) Zmena výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Liptovská Teplá sa môže uskutočniť len zmenou všeobecne záväzného nariadenia.

2) Dotácia poskytnutá školám a školským zariadeniam podľa §1 tohto VZNbola schválená v rozpočte obce Liptovská Teplá na rozpočtový rok 2019.

§ 8

Záverečné ustanovenia

1) VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Liptovskej Teplej na svojom zasadnutí dňa  21.2.2019  uznesením č. 3/2019.

2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 21.2.2019

3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa rušíVšeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplá č. 1/2017prijaté obecným zastupiteľstvom uznesením č. 10zo dňa 15.12.2017

 

V Liptovskej Teplej  dňa 21.2.2019 

 

Milan Kašák, starosta obce

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka