Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Liptovská TepláHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplá

Schválené: 15.12.2017

Vyhlásené: 15.12.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Platné do: 20.2.2019

Nahradené: 1/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Teplá vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

 

všeobecne záväznom nariadení

 

§1

Predmet úpravy

1)  Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a  mzdy na žiaka1) základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplá, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 2)

 

§2

Príjemca dotácie

 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je

a)základná umelecká škola,  materská škola, jazyková škola a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,

b)obec Liptovská Teplá za materské školy, jazykové školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity,

c)štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba a fyzická osoba ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy,  materskej školy, jazykovej školy a školských zariadení, ktoré majú  sídlo na území obce, ak o dotáciu požiada.3)

 

§3

VÝŠKA A ÚČEL DOTÁCIE

      1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok   na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,  dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č.1 všeobecne záväzného nariadenia.

      2) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok   na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,  dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby je určená v prílohe č. 2 všeobecne záväzného nariadenia.

      3) Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

      4) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roku.  

     

§4

Termín a spôsob poskytovania dotácie

 

Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok) do 25. dňa príslušného mesiaca.

 

§5     

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1)Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka    základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce  Liptovská Teplá, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa  vzťahujú  príslušné  právne predpisy 4).

 

1)Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Liptovskej Teplej uznesením číslo 10/2017 zo dňa 15. decembra 2017.

 

2)Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2018

 

V Liptovskej Teplej dňa 15. decembra 2017

 

Vladimír Šimalčík

starosta obce

_________________________________________________________________________

1)ust. § 6 ods.12 písm. d) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

2)§ 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3)ust. § 6 ods. 12 písm. b). zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

4)napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

 

Príloha 1

Dotácia na rok 2018 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

 

Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka

v eurách

Materská škola 1 856,91
školský klub detí 389,45
školská jedáleň 339,98

 

Príloha 2

Dotácia na rok 2018 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti, súkromnej fyzickej a právnickej osoby

 

Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka

v eurách

 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka