Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Liptovská TepláHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Schválené: 1.4.2016

Vyhlásené: 1.4.2016

Účinnosť: 16.4.2016

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Teplá vo veciach plnenia úlohy štátnej správy  v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 2 ods. 1 písm. b)  zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

 

všeobecne záväznom nariadení

 

§ 1

Predmet úpravy

 

     Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

 

§ 2

Miesto a čas zápisu dieťaťa

 

     Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Liptovská Teplá sa koná v Základnej škole s materskou školou Liptovská Teplá v pavilóne B:

- v mesiaci apríl bežného kalendárneho roka

 

§ 3

Záverečné ustanovenia

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Teplá na svojom zasadnutí dňa 1. apríla 2016 uznesením č. ..............

2) Týmto sa ruší VZN obce Liptovská Teplá o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky č. 2/2013 zo dňa 18. novembra 2013.

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 16. apríla 2016.

 

V Liptovskej Teplej 1. apríla 2016  

     

Vladimír Šimalčík 

starosta obce

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka