Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Liptovská TepláHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

o umiestňovaní volebných plagátov

Schválené: 15.12.2015

Vyhlásené: 15.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Teplá vo veciach plnenia úloh štátnej správy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v zmysle § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 181/2014 Z. z.)  sa uznieslo na tomto

 

všeobecne záväznom nariadení:

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

     Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby orgánov samosprávnych krajov, voľby do orgánov samosprávy obcí.

 

§ 2

Vyhradenie miest  na vylepovanie volebných plagátov

 

     Obec Liptovská Teplá vyhradzuje kandidujúcim subjektom na umiestňovanie volebných plagátov nasledovné miesta - informačné tabule nachádzajúce sa :
a) pred bývalou škôlkou, súp. č. 99,

b)pri železničnej stanici, súp. č. 33.

 

§ 3

Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov

 

1. Obec na vyhradených miestach podľa § 2 tohto nariadenia určí miesto pre každý kandidujúci subjekt po zaregistrovaní kandidátnych listín štátnou komisiou pre voľby a určení čísla, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany alebo koalície. Vyhradená plocha podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.

2. Kandidujúci subjekt môže v obci umiestniť volebné plagáty na vyhradenom mieste až po zaregistrovaní politickej strany alebo koalície štátnou komisiou pre voľby.

3. Kandidujúci subjekt pred umiestnením volebných plagátov v obci požiada obec o určenie vyhradeného miesta a o odomknutie úradnej tabule.

4. Umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach ako sú vyhradené v § 2 tohto nariadenia je zakázané.

 

§ 4
Záverečné ustanovenia

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplá č. 3/2015 o umiestňovaní volebných plagátov schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Teplá na svojom rokovaní  dňa 15. decembra 2015 uznesením č. 4/2015.  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

 

V Liptovskej Teplej dňa 15. decembra 2015

                                                              

Vladimír Šimalčík

 starosta obce

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka