Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Liptovská TepláHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Schválené: 15.12.2015

Vyhlásené: 15.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Obec Liptovská Teplá podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a podľa ustanovenia § 7 ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu, vydáva všeobecne záväzné nariadenie Obce Liptovská Teplá o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

 

Článok 1

Predmet nariadenia

 

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je úprava a spôsob poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Liptovská Teplá ( ďalej len „obec“), okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka a podmienky, za akých môžu byť dotácie poskytované.

 

Článok 2

Poskytovanie dotácií

 

Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie :

právnickej osobe (ďalej len žiadateľ) založenej obcou a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce; 
inej obci a VÚC (ďalej len žiadateľ) ak zabezpečujú niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytovanie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie, alebo inej podobnej udalosti na ich území;
ostatným právnickým osobám (ďalej len „žiadateľ“), fyzickým osobám - podnikateľom („žiadateľ“), ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.  

Dotácie z rozpočtu obce podľa odseku 1) písm. c) budú poskytnuté len na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania  a zamestnanosti.
Celkovú výšku finančných prostriedkov určených na poskytnutie dotácií schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v rámci rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok.
Dotácie budú poskytnuté len tým žiadateľom, ktorých činnosťou sa utvárajú a chránia zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chránia životné prostredie, utvárajú podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú, kultúrnu a športovú činnosť.

 

Článok 3

Podmienky poskytovania dotácií

 

Dotáciu v zmysle tohto VZN možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti, (príloha č. 1 - Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce )  podanej do podateľne obecného úradu v Liptovskej Teplej v termíne do 15. marca príslušného roka.

 

Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie vysporiadané záväzky voči obci (príloha č. 2 - Čestné prehlásenie žiadateľa).

 

Pri rozhodovaní o výške dotácie sa prihliada predovšetkým na význam realizovaných činností daným žiadateľom pre obec, k finančnej náročnosti realizovaných činností a k účelnosti finančnej dotácie, ako i  k  dodržaniu článku 3 ods. 7 tohto VZN z predchádzajúceho roka.

 

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

 

Dotácia z rozpočtu obce je len doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej vykrývať celú činnosť žiadateľa.

 

Pri poskytovaní dotácie sú prednostne podporované podujatia a činnosti usporiadané na území obce.

 

Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný ju  zúčtovať do 30 dní po jej vyčerpaní, najneskôr však do 30.11. príslušného rozpočtového roka. Písomnú správu o použití finančnej dotácie predloží žiadateľ do podateľne obecného úradu v Liptovskej Teplej (príloha č. 3 - Zúčtovanie dotácie). 

 

Ak sa činnosť, resp. podujatie neuskutoční alebo žiadateľ poruší toto VZN, schválenú  dotáciu je povinný v plnej výške vrátiť v termínoch stanovených v článku 3 ods. 7 tohto VZN.

 

Na porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. v z.n.p..

 

Článok 4

Schvaľovanie dotácií

 

Poskytnutie dotácie schvaľujú orgány obce takto:

Starosta obce:

- do výšky 300 € žiadateľom, ktorí sú právnické osoby,

- do výšky 170 € žiadateľom, ktorí sú fyzické osoby-podnikatelia.

  Starosta môže schváliť poskytnutie dotácie v príslušnom kalendárnom roku   

  jednému žiadateľovi maximálne 1 krát.

V ostatných prípadoch rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

 

Do 30 dní odo dňa schválenia dotácie uzatvorí starosta obce so žiadateľom zmluvu o poskytnutí dotácie. Zmluva musí mať písomnú formu.

 

Článok 5

Záverečné ustanovenia

 

Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Teplej dňa 15. decembra 2015 uznesením č. 3/2015.
Týmto sa ruší VZN obce o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce Liptovská Teplá  č. 3/2005 zo dňa 16. decembra 2005.

 

V Liptovskej Teplej, dňa 15. decembra 2015

 

Vladimír Šimalčík

starosta obce

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka