Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Liptovská TepláHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

Schválené: 6.11.2015

Vyhlásené: 6.11.2015

Účinnosť: 21.11.2015

§ 1

Predmet úpravy

 

     Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje sumu úhrady za náhradnú známku, vymedzuje podrobnosti o vodení psa, miesta, kde je  voľný pohyb psa zakázaný, miesta, kde je vstup so psom zakázaný a podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev. 

 

§ 2

Vydanie náhradnej známky

 

     V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty  evidenčnej známky psa obec vydá držiteľovi psa za úhradu 1,- € náhradnú evidenčnú známku psa.    

 

§ 3

Podrobnosti o vodení psa

 

     Vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

 

§ 4

Vymedzenie miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný

 

Voľný pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov je  zakázaný na cestách, miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách obce  - verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve alebo správe obce, nachádzajúcich sa v zastavanom území obce.
Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný podľa ods. 1, musia byť v obci viditeľne označené. Toto označenie zabezpečí obec tabuľami zákaz voľného pohybu psa.

 

§ 5

Vymedzenie miesta, kde je vstup so psom zakázaný

 

Vstup so psom je zakázaný

do budovy základnej školy, materskej školy, zariadenia školského stravovania, do budovy – obecného úradu obce, kultúrneho domu a do budovy dobrovoľného hasičského zboru obce, do areálu základnej školy, materskej školy, zariadenia školského stravovania, dobrovoľného hasičského zboru obce, cintorína.

Zákaz podľa ods. 1 sa nevzťahuje na vodiaceho psa.
Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené. Toto označenie zabezpečí obec umiestnením tabule s označením zákaz vstupu so psom.

 

§ 6

Znečisťovanie verejných priestranstiev

 

Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie psích výkalov, po znečistení toto bezodkladne odstrániť z verejného priestranstva a uložiť na určené miesto.
Určeným miestom sú nádoby na zmesový komunálny odpad.

 

§ 7
Záverečné ustanovenia

 
1.       Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplá č. 1/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru schválilo obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Teplá na svojom zasadnutí dňa 6. novembra 2015 uznesením č. 4/2015.
2.      Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplá o chove, vodení a držaní psov na území obce Liptovská Teplá č. 2/2003.
3.      Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli.

 

V Liptovskej Teplej dňa 6. novembra 2015

 

Vladimír Šimalčík

starosta obce

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka