Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Liptovská TepláHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

ktorým sa určuje školský obvod pre školu, ktorej zriaďovateľom je obec Liptovská Teplá

Schválené: 19.2.2014

Vyhlásené: 19.2.2014

Účinnosť: 7.3.2014

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Teplá   vo veciach plnenia úloh štátnej správy na úseku škôl v zmysle ustanovenia § 6 a §11 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 8 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia.

 

§ 1
Základné ustanovenia 

1) Toto všeobecne záväzne nariadenie určuje školský obvod a spoločný školský obvod pre základnú školu,  ktorej zriaďovateľom je obec Liptovská Teplá.
2) Obec Liptovská Teplá je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou,  Hlinisko 320, Liptovská Teplá.
3) Spoločný školský obvod základnej školy zriadenej obcou tvorí územie obce Liptovská Teplá  a obec, ktorá nemá za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky zriadenú školu.


§ 2
Školský obvod

1)  Školským obvodom Základnej školy s materskou školou, Hlinisko 320, Liptovská Teplá je územie obce Liptovská Teplá.

 

§ 3
Spoločný školský obvod

1) Obec Liptovská Teplá sa podľa § 8 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodla na spoločnom školskom obvode základnej školy uvedenej v § 1 ods. 2 pre obce:
Ivachnová –  žiaci 1. až 9. ročníka s trvalým bydliskom v obci Ivachnová
Bešeňová –  žiaci 1. až 9. ročníka s trvalým bydliskom v obci Bešeňová
Liptovský Michal – žiaci 1. až 9. ročníka s trvalým bydliskom v obci Liptovský Michal
Potok – žiaci 1. až 9. ročníka s trvalým bydliskom v obci Potok
Kalameny – žiaci 1. až 9. ročníka s trvalým bydliskom v obci Kalameny
Turík – žiaci 1. až 9. ročníka s trvalým bydliskom v obci Turík

 

§ 4
Spoločné ustanovenia

1) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole  v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko.
2) Žiak môže  plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.
3) Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi školy, do ktorej bol žiak prijatý.
4) Škola v obci, s ktorou má obec zriadený spoločný školský obvod, a v ktorej bude plniť školskú dochádzku je povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady na dopravu žiaka do tejto školy a náklady na dopravu žiaka späť do miesta trvalého bydliska  vo výške ceny hromadnej dopravy, ak nezabezpečí dopravu inak.

 

§ 5
Záverečné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 schválilo obecné zastupiteľstvo obce  Liptovská Teplá na svojom zasadnutí dňa 19.2.2014 uznesením č. 3/2014.
2) Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 7.3.2014.


V Liptovskej Teplej dňa 4. februára 2014                           

  

Vladimír Šimalčík
starosta obce  

dnes je: 19.8.2019

meniny má: Lýdia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka