Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Liptovská TepláHľadať
 
 

Vítame Vás na stránke obce Liptovská Teplá.

Aktuálne oznamy

Zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Teplej sa bude konať v piatok 10. mája 2019 o 17.30 hod. v zasadačke obecného úradu v Liptovskej Teplej.

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Teplej:

1.   Otvorenie zasadnutia.

2.   Určenie predsedu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3.   Schválenie programu zasadnutia.

4.   Zmena uznesenia 7/2018 o predaji 34 m2 pozemku C KN parc. číslo 199/3 Ing. Borsíkovi

5.   Posúdenie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska k ťažbe štrkopieskov firmy Fischer Group s.r.o.

6.   Zmena nájomného firme Renop na roky 2019 – 2020.

7.   Schválenie zmluvy a výšky nájomného na parkovisko pri Kostole sv. Filipa a Jakuba.

8.   Schválenie výšky dotácie na kultúrnu pamiatku Kostol sv. Filipa a Jakuba.

9.   Úprava rozpočtu obce na rok 2019.

10. Informácie hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách.

11. Zmarená investícia Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Liptovská Teplá.

12. Informácia starostu obce o:

•    Vplyve zvýšenia cien odpadov na rozpočet obce,

•    Stave  investičných  projektov,

•    Stave financií a činnosti Obecného úradu,

•    Zámere  rekonštrukcie javiska v kultúrnom dome.

13. Diskusia.

14. Uznesenie.

15. Záver.


 
 

Zámer predať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Liptovská Teplá v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písmeno e zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu  hodného osobitného zreteľa pozemok C KN parc. číslo 199/3 v k.ú. Liptovská Teplá o výmere 34 m2, vytvorený geometrickým plánom č. 36995258-69/2016.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok je susedným pozemkom k pozemku vo vlastníctve kupujúceho. Vzhľadom na výmeru pozemku šírka 0,95 cm  je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom naložiť s týmto prebytočným, nevyužitým majetkom.

Kupujúcim bude: Ing. Michal Borsík  Liptovská Teplá 507,  034 83 Liptovská Teplá

Kúpna cena je stanovená 3,- Eur za 1 m2 celkom  102,-  Eur

                                                                             Milan Kašák, Starosta obce Liptovská Teplá


 
 

Hviezdy hrajú srdcomVytlačiť
 

SKMBT_C22419041613460_0001.jpg


 
 

Stavanie májaVytlačiť
 

SKMBT_C22419041514230_0001.jpg


 
 

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivostiVytlačiť
 


 
 

Pracovné ponukyVytlačiť
 

Základná škola s materskou školou Liptovská Teplá príjme do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľa/učiteľku telesnej výchovy (môže byť aj v kombinácii s iným predmetom) a učiteľa/učiteľku prvého stupňa ZŠ. Miesta sú vhodné aj pre absolventov. Požadované vlastnosti: komunikatívnosť, spoľahlivosť, trpezlivosť, cieľavedomosť. Kontakt: Miroslav Ondrejka, riaditeľ školy, 044/4392223, skola@zsltepla.edu.sk

 

Základná škola s materskou školou Liptovská Teplá, Hlinisko 320, 034 83 Liptovská Teplá príjme do pracovného pomeru na plný úväzok od 15.5.2019 (prípadne aj skôr) kuchára/kuchárku v školskej jedálni. Podmienkou je byť vyučený v odbore. Požiadavky na zamestnanca: komunikatívnosť, spoľahlivosť, trpezlivosť, schopnosť pracovať v tíme. Po zapracovaní možné podstatné zvýšenie platu. 


 
 

DotácieVytlačiť
 

SKMBT_C22419040408300_0001.jpg


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Oznam o uložení zásielky

Oznamujeme p. Vlastimilovi Mrvovi, hlásený trvalý pobyt na obci Liptovská Teplá, že na pobočke Slovenskej pošty v obci Liptovská Teplá má uloženú zásielku. Oznámenie o uložení zásielky si adresát môže  vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Liptovskej Teplej v úradných hodinách v termíne od 5.4.2019 do 22.4.2019.

V Liptovskej Teplej, dňa 4.4.2019

 

Leták - Africký mor ošípaných AMO letáky.pdf AMO letáky.pdf (1.7 MB)
Postup pri registrácii chovu 2292_181129103509_001.pdf 2292_181129103509_001.pdf (1.3 MB)
Registrácia chovov ošípaných - usmernenie 2264_181116140900_001.pdf 2264_181116140900_001.pdf (445.1 kB)
Upozornenie - porušovanie §-u 10, ods. 1, zákona 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách IMG_20180423_0002.pdf IMG_20180423_0002.pdf (885.2 kB)

 
 

Upozornenie na zmenu dopravného značeniaVytlačiť
 

Na  základe výzvy Železníc Slovenskej republiky,  sme obnovili dopravné značenie pri priecestí SP0150  v žkm 272,483 žst Liptovská  Teplá  na križovatke cesty III/2213 s miestnou komunikáciou, podľa zápisnice z  prehliadky  železničného priecestia z 12.9.2017.

Na základe tejto prehliadky, za účasti riaditeľa okresného dopravného inšpektorátu  PZ SR,  bolo  obci  Liptovská Teplá uložené  opatrenie obnoviť dopravné značenie  osadením dopravnej značky C4b Prikázaný smer vpravo do 31.12.2017,  v rámci  zachovania bezpečnej železničnej a cestnej  prevádzky.

Milan  Kašák, starosta  obce Liptovská Teplá


 
 

Oznam - zamykanie cintorínovVytlačiť
 

     Oznamujeme  občanom, že od 1. apríla  2019  budú  vstupné brány  pre  vjazd  automobilov  na  cintoríny  v Liptovskej  Teplej  a v Madočanoch  trvale  uzamknuté.  Kľúče  od  brán si  občania Liptovskej  Teplej  budú môcť  prevziať   na  Obecnom  úrade Liptovská  Teplá  v úradných  hodinách  a svojim  podpisom  potvrdia  prevzatie kľúčov.  Stavebným  firmám, živnostníkom, kamenárom, alebo  občanom nemajúcim trvalý  pobyt v Liptovskej  Teplej, ktorí  budú  vykonávať  práce na  cintorínoch, budú  kľúče  poskytnuté za  finančnú  kauciu  100,- Eur. Kaucia  bude  po  skončení  prác a kontrole cintorína zamestnancom  Obecného úradu vrátená. V prípade, že za tieto  firmy  preberie kľúče občan Liptovskej Teplej, preberá  zodpovednosť  za  stav  a prípadné  spôsobené  škody na cintoríne.

Liptovská  Teplá  18.3.2019                                        

Milan Kašák, starosta  obce Liptovská Teplá


 
 

Oznam - porucha na verejnom osvetleníVytlačiť
 

     Oznamujeme   občanom  Liptovskej  Teplej,  hlavne  občanom  bývajúcim  na  ulici  Kamenec,  že na  verejnom  osvetlení na ceste III. triedy  Bešeňová  -  železničné  priecestie,nesvieti verejné osvetlenie z dôvodu  technickej  poruchy, o ktorej vieme a snažíme  sa  ju  odstrániť.  Práce na  odstránení  poruchy nám  komplikuje  fakt,  že  verejné  osvetlenie  stále  podlieha  5  ročnej  záruke  na stavebné  časti, ktoré  môžu byť príčinou neustálych porúch a výpadkov  osvetlenia v tejto lokalite,  preto je  komplikované do  zariadenia zasahovať,  aby  neboli  porušené  podmienky zmluvy  a záruky.

Milan  Kašák, starosta  obce Liptovská Teplá


 
 

Zápis detí do Materskej školy Liptovská TepláVytlačiť
 

Základná škola s materskou školou Liptovská Teplá, Hlinisko 320, 034 83 Liptovská Teplá

044/4392223, skola@zsltepla.edu.sk

Oznamujeme rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020

bude prebiehať v pracovných dňoch

od 29. 4.- do 3. 5. 2019 v materskej škole v čase od 07. 00 do 16. 00 hod.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).

Na zápis rodič (zákonný zástupca ) donesie vyplnenú žiadosť  o prijatie dieťaťa do materskej školy a potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa dochádzať do materskej školy. Žiadosť musí byť podpísaná obidvoma rodičmi, alebo zákonnými zástupcami . Žiadosť  si môžete stiahnuť zo stránky školy https://zsltepla.edupage.org/

Podmienky prijímania:

prednostne sa do MŠ prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,

deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania detí:

Ak je počet detí prihlásených do materskej školy na nasledujúci školský rok vyšší, ako je možné prijať v zmysle § 28 ods. 10 až 15 zákona č. 245/2008, riaditeľ ZŠ s MŠ rozhodne o prijatí podľa poradia:

-  deti, ktoré dovŕšia k 31. decembru vek päť rokov,

-  deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek 4 roky,

-  deti, ktoré dovŕšia k 31. decembru vek 3 roky.

Prednostne ďalej budú prijaté deti, ktorých súrodenci už dochádzajú do danej MŠ.

Rozhodnutie o prijatí do materskej školy vydáva riaditeľ  materskej školy do 30 dní odo dňa podania žiadosti.

Riaditeľ školy je oprávnený vyhovieť žiadosti o prijatie do MŠ bez použitia predchádzajúcich kritérií, po preskúmaní oprávnených požiadaviek rodičov.


 
 

Cvičenie v kultúrnom domeVytlačiť
 

Bez názvu.jpg


 
 

Prehľad podujatíVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie april2019.pdf april2019.pdf (452.8 kB)

 
 

Termínu vývozu komunálneho odpaduVytlačiť
 

január 10, 24­; február 7, 21; marec 7, 21; apríl 4, 18; máj 2, 16, 30; jún 13, 27; júl 11, 25; august 8, 22; september 5, 19; október 3, 17, 31; november 14, 28; december 12, 26


 
 

dnes je: 24.4.2019

meniny má: Juraj

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka