Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Liptovská TepláHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

NÁVRH o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Vyhlásené: 29.11.2011

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Teplá vo veciach plnenia úlohy štátnej správy  v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 2 ods. 1 písm. b) a § 6 ods. 1 až 3 zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení

§ 1
Predmet úpravy

     Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

§ 2
Miesto a čas zápisu dieťaťa

     Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom roku 2012/2013 sa koná v Základnej škole s materskou školou Liptovská Teplá, v pavilóne B:
- 26. januára 2012 (štvrtok) v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod.

§ 3
Záverečné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Teplá na svojom zasadnutí dňa 14. decembra 2011 uznesením č. ____________.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

 

V Liptovskej Teplej 29. novembra 2011    

 

Vladimír Šimalčík
starosta obce

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka