Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Liptovská TepláHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

o chove, vodení a držaní psov na území obce Liptovská Teplá

Dátum zverejnenia návrhu: 20.5.2003

Schválené: 6.6.2003

Vyhlásené: 9.6.2003

Účinnosť: 24.6.2003

Platné do: 21.11.2015

Nahradené: 1/2015

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Teplej podľa § 3, ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zák. č. 282/2002 Z. z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov s použitím § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov   v y d á v a
pre katastrálne územie obce Liptovská Teplá toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2003
o chove, vodení a držaní psov na území obce Liptovská Teplá


§ 1
Všeobecné ustanovenia


1.Účelom tohto nariadenia je evidovať chov psov, stanoviť podrobnosti o vodení psov, určiť miesta, kde je voľný pohyb a vstup so psom zakázaný, ako aj stanoviť podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev psom
2.Účelom tohto nariadenia je tiež zabezpečiť ochranu zdravých podmienok života a práce obyvateľov obce, zabezpečiť verejný poriadok a čistotu v obci
3.Účelom tohto nariadenia je takisto zlepšenie podmienok života obyvateľov obce, nerušeného užívania bytov a ich spoločných zariadení a priestorov, a tiež zlepšenie hygieny v obytných, medzi blokových priestoroch a na verejných priestranstvách.
4.Nariadenie sa vydáva tiež v záujme ochrany zdravia obyvateľov ako aj zamedzenia šírenia chorôb prenosných zo zvierat na ľudí.
5.Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov

§ 2
Základné ustanovenia


1.Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Liptovská Teplá
2.Na území obce Liptovská Teplá možno chovať a držať psov len vtedy ak sa budú dodržiavať platné zdravotné, veterinárne, stavebné predpisy, vrátane zákona NR SR č. 115/1995 Z.z. o ochrane zvierat a jeho vykonávacie vyhlášky (ďalej len ,,všeobecne záväzné právne predpisy“) a len ak sa dodržia obmedzenia uvedené v tomto všeobecne záväznom nariadení.
3.Za chov psov sa v podmienkach obce Liptovská Teplá považuje aj chov na podnikateľské a iné zárobkové účely.

§ 3

Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad (§ 4 ods. 3 zák. č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov)

§ 4
Zákaz voľného pobytu a vstupu psov


1.V intraviláne obce Liptovská Teplá sa zakazuje voľný pohyb psa.
2.Osobitne sa zakazuje v intraviláne obce Liptovská Teplá voľný pohyb psov a vstup so psom na nasledovné miesta a lokality:
a)na detské ihriská
b)na štadióny a iné verejnosti prístupné športoviská (uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na zvieratá, ktoré priviedli na športovisko za účelom športového výkonu v rámci verejného športového podujatia)
c)na miesta označené zákazom ,,Zákaz vodiť psov“ (uvedené sa nevzťahuje na psov ozbrojených zložiek a mestskej polície pri výkone služobných povinností a na psov vodiacich nevidiacich občanov)
3.Na verejné priestranstvá (autobusová a železničná stanica, ulica s obchodmi a službami, oddychové zóny), do verejných budov, dopravných prostriedkov a v spoločenských priestoroch obytného domu (napr. chodba, suterén) je povolené vodiť psa len pri dodržaní nasledujúcich podmienok:
pes musí mať okrem vôdzky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov aj nasadený ochranný košík
pes nesmie ohrozovať a znepríjemňovať (pachom, nečistotami) okolie
do dopravného prostriedku hromadnej prepravy osôb, môže jedna osoba nastúpiť maximálne s jedným psom
4.Je zakázané vstupovať so psom a psa chovať a držať v škole, v škôlke a v ostatných školských zariadeniach, v domoch, kde sú spoločné zariadenia pre deti, v zariadeniach verejného a spoločného stravovania, potravinárskej výroby, v obchodoch s potravinami, v zdravotníckych zariadeniach, vo verejných spoločných ubytovacích zariadeniach a prevádzkárňach poskytujúcich osobné služby.
Tento zákaz sa vzťahuje aj na byty, ktoré s týmito zariadeniami, ubytovňami, a prevádzkarňami bezprostredne súvisia.
5.Okrem toho sa zakazuje vstup so psom do nasledovných objektov na území obce
areál detského a ženského lekára
obvodného a zubného lekára
areál lekárne

§ 5
Znečisťovanie verejných priestranstiev psom


Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie je povinný
a)zabezpečiť, aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie (hluk, špina, zápach)
b)na miestach verejnosti prístupných bezodkladne odstrániť výkaly zvierat – trus umiestniť do igelitového vrecúška a následne do odpadovej nádoby tak, aby nedochádzalo k úniku pachu z trusu do okolia

§ 6
Vodenie psov v intraviláne obce


1.V intraviláne obce je možné vodiť psov za splnenia nasledovných podmienok:
pes musí byť na vodítku a musí mať náhubok
pes musí ísť v doprovode dospelej osoby
2.Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie je povinný
a)v prípade požiadavky kontrolného orgánu samosprávy preukázať sa občianskym preukazom, očkovacím preukazom zvieraťa a dokladom o zaplatení miestneho poplatku za psa
b)zabezpečiť, aby zviera nespôsobovalo fyzické napadnutie osoby alebo aby sa nepoužilo na zastrašovanie inej osoby, ak sa nejedná o psa pri výkone strážnej služby alebo pri použití na výkon služobných povinností psov ozbrojených zložiek alebo obecnej polície.

§ 7
Evidencia chovu psov


1.Obec vedie evidenciu psov osobitne za každý rodinný dom alebo byt
2.Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v súlade s platnou právnou úpravou a to na Obecnom úrade v Liptovskej Teplej.
3.Obec vydá držiteľovi psa evidenčnú známku psa, ktorou sa preukazuje totožnosť psa
Evidenčná známka je neprenosná na iného psa
4.Prvá evidenčná známka sa poskytuje bezplatne
V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia známky obec Liptovská Teplá vydá náhradnú známku za úhradu vo výške 100,-Sk

§ 8
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1.Všetky subjekty vymedzené v tomto nariadení sú povinné v súlade s ust. § 5 ods. 2 zák. č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov do 30 dní od účinnosti tohto nariadenia vymedzené miesta viditeľne označiť
2.Obec je oprávnená v súlade s platnou právnou úpravou za porušovanie povinnosti podľa tohto nariadenia a zák. č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov ukladať pokuty až do výšky 5 000,- Sk.
3.Obec je oprávnená v súlade s platnou právnou úpravou za porušovanie povinnosti podľa tohto nariadenia a zák. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov ukladať nasledovné pokuty tomu kto vedie psa:
a)neohlásenie svojho mena, priezviska a adresy trvalého pobytu, mena, priezviska a adresy trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol 3.000,- Sk,
b)za nezabránenie toho, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá 3.000,-Sk, pri opätovnom porušení 5.000,-Sk,
c)za neohlásenie, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi 5.000,-Sk,
d)za nepreukázanie totožnosti psa evidenčnou známkou 500,-Sk,
e)za nerešpektovanie zákazu vstupu so psom alebo zákazu voľného pohybu psa 500,-Sk
4.Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Teplej 6. 6. 2003
5.Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 24. 6. 2003.

V Liptovskej Teplej 6. júna 2003

Vladimír Šimalčík
starosta obce

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka