Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Liptovská TepláHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

DOPLNOK č. 1, ktorým sa dopĺňa a mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 15.12.2015

Vyhlásené: 15.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Teplá podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov    r o z h o d l o,    že v nadväznosti na § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach / ďalej len zák. 582/2004 Z.z./    m e n í     a     d o p ĺ ň a     Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovne:

 

ôsma časť
miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

 

§ 22

Sadzba poplatku

 

1)Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie jedného kalendárneho roka:

a)pri zavedenom množstvovom zbere 0,0182 € za 1 liter komunálnych odpadov (0,0182 x 110 l = 2,00 €) (0,0182 x 1100 l = 20,02 €), pričom poplatok sa vyberá v sume 2,- € za jeden odvoz odpadu z jednej 110-litrovej odpadovej nádoby bez ohľadu na to, ako je zaplnená.

b)0,02 €za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín

 

2)U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ dennej produkcie podľa § 79  ods. 4 zákona o miestnych daniach a poplatku vynásobí koeficientom  s hodnotou 1.

 

3)Obec do poplatku zahŕňa náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť.

 

4)Obec do poplatku nezahŕňa náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad.

 

§ 23

Spôsoby a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere
a vrátenia poplatku

 

1)Poplatník môže pri množstvovom zbere zaplatiť správcovi dane poplatok:

 

a)spôsobom

- v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,

- bezhotovostným prevodom na účet správcu dane číslo účtu 1609604001/5600 vedený v Prima Banka Slovensko,  a.s. Ružomberok,

 

b)formou

- šeku,

- príkazu na úhradu z účtu poplatníka na účet správcu dane,

 

c)na mieste

- u správcu dane,

- v príslušnej banke,

- na pošte,

 

d)v lehote

-stanovenej vo faktúre, ktorú správca dane vystaví poplatníkovi za odvoz komunálneho odpadu

 

2)Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil správcovi dane vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, správca dane na žiadosť poplatníka preplatok vráti v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie, ak správca dane nemôže preplatok použiť podľa § 79 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov:

 

a)spôsobom

- v hotovosti z pokladne správcu dane, 

- bezhotovostným prevodom z účtu správcu dane na účet poplatníka,

 

b)formou

- výdavkového dokladu,

- poštového šeku,

- príkazu na úhradu z účtu správcu dane na účet poplatníka,

 

c)v lehote

- do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie.

 

§ 24

Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti

 

1)Správca dane vráti podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených v písm. a) až d) tohto odseku:

a)poplatník zrušil v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,

b)fyzickej osobe zaniklo oprávnenie užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,

c)právnickej osobe zaniklo oprávnenie užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

d)podnikateľovi zaniklo oprávnenie užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

 

2)Poplatník uplatňuje nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti po predložení podkladov uvedených v § 26 ods. 1 tohto nariadenia písomne u správcu dane po uplynutí zdaňovacieho obdobia - kalendárneho roka.

 

§ 25

Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti

 

1)Správca dane poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku zníži alebo odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady ustanovené v § 26 ods. 2 tohto nariadenia, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce z dôvodu:

a)výkonu práce alebo štúdia v zahraničí, alebo z iného pobytu v zahraničí,

b)výkonu práce alebo štúdia na území Slovenskej republiky – mimo trvalého pobytu,

c)prechodného pobytu v inej obci,

d)pobytu v zdravotníckom alebo kúpeľnom zariadení,

e)výkonu trestu odňatia slobody,

f)vykonávania dobrovoľníckej činnosti poplatníka, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech obce na podporu plnenia jej úloh,

g)že ide o poplatníka (bezdomovca) prihláseného na trvalý pobyt Obecného úradu obce Liptovská Teplá podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

 

2)Poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti po predložení podkladov uvedených v § 26 ods. 2 tohto nariadenia písomne u správcu dane po uplynutí zdaňovacieho obdobia - kalendárneho roka.

 

§ 26

Podklady preukazujúce vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku

 

1)Ak poplatník požiada v zmysle § 24 tohto nariadenia a predloží podklady uvedené v ods. 1, správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť:

a)fyzická osoba potvrdenie o zrušení trvalého alebo prechodného pobytu,

b)fyzická osoba list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie oprávnenia užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,

c)právnická osoba list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

d)podnikateľ list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

 

2)Ak poplatník požiada v zmysle § 25 tohto nariadenia a predloží podklady uvedené v ods. 2 správca dane zníži alebo odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť:

a)potvrdenie zamestnávateľa  alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý pobyt v zahraničí alebo čestné vyhlásenie, alebo potvrdenie o inom pobyte v zahraničí, 

b)potvrdenie zamestnávateľa  alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý pobyt v na území Slovenskej republiky – mimo trvalého bydliska,

c)potvrdenie o ubytovaní študenta na internáte, v ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti alebo potvrdenie o prechodnom pobyte,

d)potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení,

e)potvrdenie o kúpeľnej liečbe,

f)potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,

g)potvrdenie obce o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v prospech obce,

h)potvrdenie obce o trvalom pobyte poplatníka (bezdomovca) prihláseného na Obecnom úrade obce Liptovská Teplá,

 

§ 27

Prechodné a záverečné ustanovenia

 

1)Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Teplá na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2015 uznesením č. 5/2015.

 

§ 28

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  1. januára 2016.

 

V Liptovskej Teplej 15. decembra 2015  

 

Vladimír Šimalčík

starosta obce

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka